Warunki zleceń

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH realizowanych przez KRAK MASTER sp. z o.o.
§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części: „Regulaminem”) określa ogólne warunki umów spedycji krajowej i międzynarodowej zawieranych pomiędzy KRAK MASTER sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie (nr KRS: 358342) (zwaną dalej także: „Spedytorem”)  a przedsiębiorcami (dalej także: „Zleceniodawcy”), w zakresie świadczenia przez Spedytora w imieniu Zleceniodawcy usług polegających na organizowaniu, monitorowaniu i nadzorowaniu przewozu przesyłek w transporcie krajowym  i międzynarodowym (dalej także: „Usługa Spedycji”), jak również świadczenia dodatkowych usług w postaci wsparcia m.in. w zakresie informacyjnym, magazynowym oraz ochrony ubezpieczeniowej (dalej także: „Usługi dodatkowe”).
§ 2 ZLECENIE SPEDYCYJNE
1. Zlecenie Usługi Spedycji następuje na podstawie oświadczenia Zleceniodawcy  (dalej także: „Zlecenie Spedycyjne”) przekazanego do Spedytora.
2. Niezależnie od treści zawartych w Zleceniu Spedycyjnym przedmiotem Usługi Spedycji nigdy nie są czynności przewozu, a zobowiązaniem Spedytora nigdy nie są czynności przewozu i Spedytor nigdy nie występuje jako przewoźnik drogowy, lotniczy lub morski (armator).
3. Zlecenia Spedycyjne będą składane do Spedytora za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie skanu wypełnionego formularza Spedytora zapisanego  w formacie „pdf”, faxu, listownie lub za pomocą platformy internetowej „Order Plus”. Inną formę przesłania Zlecenia Spedycyjnego strony mogą uzgodnić indywidualnie. Wszelkie niejasności, nieporozumienia i błędy co do treści Zlecenia Spedycyjnego obciążają Zleceniodawcę.
4. W treści Zlecenia Spedycyjnego Zleceniodawca winien wskazać:
a) dane identyfikujące Zleceniodawcę oraz nadawcę przesyłki, jeśli nie jest to podmiot tożsamy ze Zleceniodawcą,  b) dane kontaktowe Zleceniodawcy, w tym adres e-mailowy, numer telefonu oraz imię  i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Zleceniodawcy, c) przesyłkę, w tym ilość sztuk, wagę, wymiary i kubaturę, d) wartość przesyłki, wraz z informacją o ewentualnym zamiarze zadeklarowania  tej wartości w dokumencie przewozowym, w sytuacji gdy wartość ta przekracza  8,33 SDR za 1 kilogram wagi brutto przesyłki, e) miejsce i datę załadunku oraz określenie godziny gotowości przesyłki do załadunku, f) miejsce i datę dostawy,   g) szczególne właściwości przesyłki (np. łatwopalność, wrażliwość na temperaturę, wilgoć, ADR etc.),    h) szczególne wymagania dotyczące transportu, o ile takie ze względu na charakter przesyłki są wymagane, i) godziny pracy nadawcy i odbiorcy przesyłki, j) inne okoliczności istotne z punktu widzenia prawidłowego i niezakłóconego wykonania Umowy Spedycji.
5. W przypadku, gdy poszczególne elementy Zlecenia Spedycyjnego miałby być objęte tajemnicą w stosunku do podmiotów trzecich, Zleceniodawca winien wyraźnie takie żądanie zaznaczyć w treści Zlecenia Spedycyjnego, jak również wskazać zakres informacji niejawnych.
6. W sytuacji, gdy Zlecenie Spedycyjne dotyczyć będzie przesyłki o wartości co najmniej  50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, Zleceniodawca zobowiązuje się uzyskać  we własnym zakresie ubezpieczenie cargo przesyłki. Na pisemne żądanie Zleceniodawcy Spedytor, za dodatkowym wynagrodzeniem, może zamiast Zleceniodawcy zawrzeć umowę ubezpieczenia cargo przesyłki.
7. Zlecenie Spedycyjne nie może dotyczyć następujących przesyłek:
a) o wartości przekraczającej 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych, b) wrażliwych na temperaturę otoczenia i wilgotność powietrza, c) mogących stanowić zagrożenie dla innych przesyłek lub osób, d) ulegających szybkiemu zepsuciu lub utracie właściwości, e) korespondencji pisemnej, przesyłek listowych, za wyjątkiem druków bezadresowych  i ankiet, f) gotówki, papierów wartościowych lub innych dokumentów o charakterze płatniczym, g) przedmiotów wartościowych, wyrobów jubilerskich, dzieł sztuki, antyków oraz numizmatów, h) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych, i) towarów wymagających specjalnych warunków przewozu, j) towarów chemicznie i biologicznie aktywnych, w tym substancji radioaktywnych, k) zwierząt, szczątków ludzkich i zwierzęcych, l) narkotyków, substancji psychotropowych, leków wymagających specjalnych warunków przewozu, innych substancji psychoaktywnych, m) towarów, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, n) towarów, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o) towarów nienależycie zapakowanych i oznakowanych, p) towarów o znaczeniu strategicznym w rozumieniu ustawy z 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, q) towarów niebezpiecznych w rozumieniu umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 roku,
chyba że Strony indywidualnie uzgodniły warunki spedycji takiej przesyłki, a czynność taka jest dopuszczalna w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takim jednak wypadku Zleceniodawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Spedytorowi lub osobom trzecim wynikłe z wykonywania spedycji takiej przesyłki. Zleceniodawca ponosić będzie także pełną odpowiedzialność  za niepoinformowanie Spedytora o złożeniu Zlecenia Spedycyjnego dotyczącego takiej przesyłki.
8. Złożenie Zlecenia Spedycyjnego może nastąpić nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed terminem załadunku w przypadku przesyłek krajowych, i nie później niż  4 (cztery) dni robocze w przypadku przesyłek międzynarodowych, chyba że Strony postanowiły inaczej.
9. Na zasadzie art. 66 (1) § 4 k.c. Regulamin wyłącza zastosowanie art. 66 (1) § 1 – 3 k.c.
10. Spedytor potwierdza przyjęcie Zlecenia Spedycyjnego do realizacji poprzez wysłanie drogą elektroniczną stosownego oświadczenia – Potwierdzenia Przyjęcia Zlecenia Spedycyjnego (dalej także: „PPZS”), z którego wynikać będzie czy przyjmuje zlecenie  bez jakichkolwiek zmian, czy też przyjmuje je z zastrzeżeniem wyraźnie wskazanych zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści Zlecenia Spedycyjnego.
11. Spedytor zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia Spedycyjnego  do realizacji. O odmowie przyjęcia Zlecenie Spedycyjnego do realizacji Zleceniodawca zostanie niezwłocznie zawiadomiony drogą elektroniczną.
12. Do zawarcia umowy spedycji dojdzie z chwilą otrzymania przez Zleceniodawcę wysłanego drogą elektroniczną PPZS, przy czym w przypadku zastrzeżenia w PPZS zmian lub uzupełnień Strony będzie łączyć umowa o treści zawartej w Zleceniu Spedycyjnym  z uwzględnieniem zastrzeżeń Spedytora zawartych w PPZS, chyba że Zleceniodawca niezwłocznie po uzyskaniu PPZS sprzeciwi się włączeniu tych zastrzeżeń do umowy spedycji. W przypadku sprzeciwu Zleceniodawcy nie dojdzie do zawarcia umowy spedycji.
13. Do zawarcia umowy spedycji dojdzie również w sytuacji, gdy pomimo braku wysłania PPZS Spedytor przystąpi do realizacji Zlecenia Spedycyjnego. Wówczas chwilą zawarcia Umowy Spedycji będzie moment podjęcia przez Spedytora pierwszej czynności zmierzającej do realizacji Zlecenia Spedycyjnego.
14. Po zaakceptowaniu Zlecenia Spedycyjnego przez Spedytora, dane kontaktowe  i rejestrowe Zleceniodawcy zostaną wprowadzone do systemu Spedytora.
15. Na dodatkowe zlecenie Zleceniodawcy, Spedytor – za dodatkowym wynagrodzeniem –  w granicach swoich możliwości może także zapewnić:
a) dodatkowe ubezpieczenie przesyłki, b) magazynowanie przesyłki,  c) dodatkowy załadunek lub przeładunek przesyłki, d) inne indywidualnie uzgodnione usługi.

§ 3 REALIZACJA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH
1. Spedytor świadczy usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.
2. Spedytor organizuje w imieniu własnym, lecz na rachunek Zleceniodawcy realizację Usługi Spedycji przesyłki z miejsca jej załadunku do wynikającego ze Zlecenia Spedycyjnego miejsca dostawy.
3. Spedytor może powierzyć wykonanie Zlecenia Spedycyjnego, jak też poszczególnych czynności na nie się składających, innym podmiotom (dalej także: „Podwykonawca”).
4. Spedytor wykonuje Usługę Spedycyjną zgodnie z przyjętym Zleceniem Spedycyjnym  i PPZS. W przypadku braku w Zleceniu Spedycyjnym jednoznacznych, wystarczających  i wykonalnych instrukcji lub szczególnych uzgodnień, Spedytor według własnego uznania dokonuje wyboru czasu, sposobu wysyłki, rodzaju transportu, mając na uwadze dobro przesyłki i ochronę interesów Zleceniodawcy.
5. Wykonanie usług przewozu przesyłki związanych z realizacją Umowy Spedycji odbywać się będzie środkami transportu należącymi do przewoźnika współpracującego  ze Spedytorem (dalej także: „Przewoźnik”). Spedytor ma prawo wyboru Przewoźnika według własnego uznania, przy czym dokonanie przez Spedytora wyboru profesjonalnego Przewoźnika, spełniającego wymogi Zlecenia Spedycyjnego oraz obowiązujących przepisów prawa, czyni zadość obowiązkom Spedytora w zakresie dołożenia należytej staranności przy wyborze Przewoźnika i zwalnia Spedytora  od ponoszenia odpowiedzialności z tytułu winy w wyborze. Przewoźnikiem może być także inny spedytor.
6. Bez wyraźnej zgody Spedytora wyrażonej na piśmie lub w formie elektronicznej, warunki Zlecenia Spedycyjnego przyjętego do realizacji nie mogą ulec zmianie w trakcie realizacji Usługi Spedycji.
7. Anulowanie Zlecenia Spedycyjnego po rozpoczęciu przez Spedytora wykonywania Usługi Spedycji uprawniania Spedytora do żądania całości wynagrodzenia, a w przypadku jego nieokreślenia – wynagrodzenia określonego zgodnie z cennikiem.
8. Przyjęcie przesyłki w celu wykonania Usługi Spedycji odbywa się na podstawie stosownego dokumentu przewozowego (dalej także: „Dokument Przewozowy”),  przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi w nim zawartymi, a danymi wskazanymi w Zleceniu Spedycyjnym pierwszeństwo mają zapisy Zlecenia Spedycyjnego. Podanie w Zleceniu Spedycyjnym wartości przesyłki nie jest jednoznaczne  z zadeklarowaniem wartości przesyłki w Dokumencie Przewozowym. W przypadku, gdyby nadawca przesyłki chciał w Dokumencie Przewozowym zadeklarować wartość przesyłki tożsamą z wartością podaną w Zleceniu Spedycyjną i byłaby to wartość przekraczająca 8,33 SDR za 1 kilogram wagi brutto przesyłki, może to uczynić jedynie  po uprzednim ustaleniu ze Spedytorem wysokości dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Spedytora. Zleceniodawca zobowiązuje się, że nie będzie deklarował w Dokumencie Przewozowym wartości przesyłki, w sytuacji gdy nie poinformował Spedytora o takim zamiarze w Zleceniu Spedycyjnym.
9. Za prawidłowe wypełnienie Dokumentu Przewozowego odpowiada nadawca przesyłki,  za wyjątkiem sytuacji jego wystawienia przez Spedytora lub Podwykonawcę.
10. Spedytor zastrzega sobie prawo do weryfikacji wagi i wymiarów przesyłki.  Ewentualne rozbieżności w tym zakresie z danymi zawartymi w Zleceniu Spedycyjnym stanowią podstawę do zmiany wysokości wynagrodzenia Spedytora zgodnie z warunkami określonymi w cenniku lub w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Zleceniodawcą  a Spedytorem.
11. Zleceniodawca zobowiązuje się do terminowego i prawidłowego przygotowania, oznaczenia, opakowania, zabezpieczenia i przekazania przesyłki oraz wszelkich dotyczących jej dokumentów, w szczególności celnych, wskazanemu przez Spedytora Przewoźnikowi, w sposób umożliwiający ich przewóz. Czynności związane z załadunkiem przesyłki dokona nadawca przesyłki.
12. W razie stwierdzenia uszkodzenia, braków w przesyłce lub jej niezgodności  z Dokumentem Przewozowym Spedytor w miarę swoich możliwości zabezpiecza przesyłkę powiadamiając o tym Zleceniodawcę.
13. Odbiór przesyłki następuję przez potwierdzenie odbioru przez odbiorcę na Dokumencie Przewozowym. Czynności związane z rozładunkiem przesyłki dokona odbiorca przesyłki.  Z chwilą odbioru przesyłki odpowiedzialność za stan przesyłki przechodzi na odbiorcę.
14. W przypadku stwierdzenia w chwili odbioru uszkodzenia, braków w przesyłce lub innych widocznych z zewnątrz wad (dalej także: „Szkoda Jawna”), zastrzeżenia należy zgłosić Spedytorowi w chwili odbioru przesyłki:
a)  za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz
b) za pośrednictwem Przewoźnika, poprzez odpowiedni wpis w Dokumencie Przewozowym oraz poprzez sporządzenie protokołu szkody podpisanego przez kierowcę i odbiorcę przesyłki, do którego zostanie załączona stosowna dokumentacja fotograficzna szkody sporządzona jeszcze przed rozładunkiem przesyłki (fotografia powinna obejmować jednocześnie szkodę w przesyłce  oraz numer rejestracyjny pojazdu, na którym przesyłka ta jest załadowana).
15. Niemożliwe do stwierdzenia z zewnątrz szkody (dalej także: „Szkoda Niejawna”) powinny być zgłoszone Spedytorowi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych od odbioru przesyłki wraz z odpowiednią dokumentacją fotograficzną.
16. Uchybienie przez Zleceniodawcę terminom, o którym mowa w ust. 14 i 15 powyżej, wyłącza możliwość dochodzenia od Spedytora odszkodowania za szkody w przesyłce.
17. W przypadku braku odbioru przesyłki pomimo jej dostarczenia zgodnie z treścią Zlecenia Spedycyjnego, Spedytor niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zleceniodawcę  oraz zabezpieczy przesyłkę. W razie braku zgłoszenia przez Zleceniodawcę, nadawcę  lub odbiorcę, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przesyłki zgodnie z treścią Zlecenia Spedycyjnego, wykonalnych wskazówek co do dalszego dysponowania nieodebraną przesyłką, Spedytor ma możliwość dokonania likwidacji nieodebranej przesyłki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kosztami przechowywania i likwidacji obciążony zostanie Zleceniodawca. Jeżeli likwidacja przesyłki nastąpi w drodze sprzedaży uzyskana kwota zostanie zwrócona Zleceniodawcy po potraceniu należności Spedytora.
§ 4 PŁATONOŚCI I WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie Usługi Spedycji Zleceniodawca zapłaci Spedytorowi wynagrodzenie określone przez Spedytora w PPZS lub ustalone na podstawie cennika.
2. Niezależnie od zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej,  Zleceniodawca zwróci również Spedytorowi wszelkie poniesione przez niego wydatki związane z realizacją Usługi Spedycji.
3. W przypadku, gdy wynagrodzenie zostało ustalone w walucie innej niż PLN,  Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty jego równowartości w walucie PLN, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia załadunku. W przypadku, gdy wynagrodzenie zostało ustalone w walucie innej niż PLN, Spedytor będzie uprawniony domagać się od Zleceniodawcy zapłaty jego równowartości w walucie PLN, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia załadunku.
4. Spedytor może uzależnić wykonanie Zlecenia Spedycyjnego od wpłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia bądź od zapłaty z góry całości wynagrodzenia.
5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie wystawionej przez Spedytora faktury VAT,  w terminie 7 dni od daty jej wystawienia, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, chyba że ustalono inaczej.
6. Rozliczenie poniesionych wydatków nastąpi na podstawie stosownych dokumentów księgowych.
7. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu i doręczenie  jej za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w Zleceniu Spedycyjnym adres.
8. Udzielenie Spedytorowi zlecenia na rachunek osoby trzeciej lub wskazanie osoby trzeciej jako płatnika należności przysługujących Spedytorowi z tytułu świadczenia przez niego Usługi Spedycji nie zwalnia Zleceniodawcy od obowiązku ich zapłaty.
9. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych, a w przypadku opóźnienia o 30 dni od daty wskazanej  na fakturze jako termin płatności, Spedytor uprawniony będzie do naliczania za dalszy okres odsetek maksymalnych.
10. Zleceniodawca zobowiązuje się do niepotrącania wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonania Usługi Spedycji i o zwrot należnych wydatków z innymi przysługującymi mu należnościami względem Spedytora. Z tytułu naruszenia obowiązków przewidzianych w tym przepisie, Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w kwocie 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) euro.
11. Dla zabezpieczenia roszczeń o wynagrodzenie oraz o zwrot wydatków i innych należności wynikłych z realizacji Zleceń Spedycyjnych, Spedytor ma prawo do zatrzymania przesyłki  lub dokumentów jej dotyczących do czasu zapłaty tych należności przez Zleceniodawcę. W takim wypadku Spedytorowi przysługiwać będzie prawo zastawu na przesyłce,  dopóki znajduje się ona u niego lub u osoby, która dzierży ją w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać za pomocą dokumentów. Zleceniodawcę obciążać będą wszelkie koszty skorzystania przez Spedytora z prawa zastawu.
§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Zleceniodawcę obciążają konsekwencje zaistniałe wobec Spedytora i osób trzecich  w następstwie podania w Zleceniu Spedycyjnym niedokładnych, niekompletnych  i nieprawidłowych danych, przy czym odnosi się to także do danych zawartych  w dokumentach udostępnionych Spedytorowi lub wskazanym przez niego Podwykonawcom lub Przewoźnikom, kierowanej do nich korespondencji oraz podanych na przesyłce informacji odnośnie ilości, wagi, wymiarów i właściwości, jak również konsekwencje niewłaściwej procedury załadunku przesyłki, zwłaszcza nieprzygotowania przesyłki do załadunku w ustalonych godzinach, a także wadliwego opakowania przesyłki uniemożliwiającego lub utrudniającego wykonanie Usługi Spedycyjnej, nawet gdy nie można Zleceniodawcy przypisać winy umyślnej.
2. W przypadku gdy nadawca przesyłki nie jest podmiotem tożsamym ze Zleceniodawcą,  za działania lub zaniechania nadawcy związane z realizacją obowiązków nadawcy określonych w niniejszym Regulaminie Zleceniodawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.
3. Łączna i całkowita odpowiedzialność Spedytora za wszystkie szkody związane  z wykonywaniem umowy spedycji, niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia odszkodowania (czy to kontraktowej, czy deliktowej), ograniczona jest jedynie  do rzeczywistych strat (damnum emergens) doznanych przez Zleceniodawcę lub osobę trzecią i nie obejmuje utraconych przez nich korzyści (lucrum cessans). Równocześnie odpowiedzialność Spedytora jest ograniczona ze wszystkich tytułów do kwoty 100.000,00 (trzysta tysięcy) złotych.
4. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Spedycji jeżeli wykaże, że nie mógł zapobiec szkodzie pomimo dołożenia należytej staranności, jak również jeżeli nie ponosi winy w wyborze Przewoźnika lub Podwykonawcy.
5. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki  w sytuacji gdy w chwili jej załadunku niemożliwym było zbadanie jej stanu lub zawartości.
6. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za ubytek wagi przesyłki stanowiącej towar masowy, jeżeli wynika on z jej właściwości i nie przekracza granic określonych przepisami właściwymi dla danego rodzaju przesyłek, a w przypadku braku takich przepisów – granic zwyczajowo przyjętych.
7. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za wywołane wykonywaniem Umowy Spedycji,  w tym opóźnieniem w dostawie przesyłki, wstrzymanie produkcji u odbiorcy.
8. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zaistniałe wskutek zdarzenia  o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć przy zawieraniu Umowy Spedycji i któremu nie można było się przeciwstawić przy zachowaniu należytej staranności wymaganej przy profesjonalnym świadczeniu usług spedycyjnych,  które to zdarzenie jest zewnętrzne zarówno wobec Spedytora jak i Zleceniodawcy  (siła wyższa), a w szczególności Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zaistniałe wskutek trudnych warunków atmosferycznych i innych działań sił przyrodniczych cechujących się ponadnormatywnym natężeniem, które uniemożliwiają realizacje usług spedycyjnych, a także wskutek strajków, protestów, blokad dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych i wyjazdowych, działań lub zaniechań administracji państwowej (np. zakazów ruchu, braków zezwoleń, embarga),  klęsk żywiołowych i epidemii.
9. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od chwili przyjęcia jej do przewozu aż do momentu jej wydania odbiorcy przesyłki, za nieprawidłowe rozmieszczenie przesyłki na przestrzeni ładunkowej,  w tym za przekroczenie dopuszczalnych osi przejazdu, jak też za przekroczenie dopuszczalnej masy środka transportu, za utratę, niewykorzystanie lub nienależyte wykorzystanie dokumentów wymienionych w Dokumencie Przewozowym i do niego dołączonych lub złożonych u Przewoźnika, jak również za niedostarczenie bądź dostarczenie niewłaściwego środka transportu do przewozu przesyłki, niesprawnego, nieszczególnego, zawierającego uszkodzoną plandekę lub nieposiadającego aktualnych badań technicznych, a także za inne przejawy niewłaściwego wykonania umowy przewozu przesyłki.
10. Spedytor zobowiązuje się przenieść na Zleceniodawcę wszystkie prawa nabyte na jego rzecz w związku z wykonywaniem Usługi Spedycji, w szczególności wszelkie roszczenia odszkodowawcze przeciwko Przewoźnikowi, jak również zobowiązuje się wydać  Zleceniodawcy wszelkie dokumenty umożliwiające wykonywanie tych praw.
§ 6 REKLAMACJE
1. Wszelkie zastrzeżenia co do sposobu wykonywania przez Spedytora lub jego Podwykonawców Umowy Spedycji w pierwszej kolejności poddane zostaną procedurze reklamacyjnej.
2. Reklamacja będzie składana do Spedytora niezwłocznie – najpóźniej w chwili odbioru przesyłki jeśli chodzi o Szkody Jawne, a w przypadku Szkód Niejawnych nie później  niż w terminie 5 dni roboczych od daty odbioru przesyłki – za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie skanu zapisanego w formacie „pdf”, faxu lub listownie. W przypadku zgłoszenia reklamacji po upływie ww. terminu, Spedytor zastrzega sobie prawo do odmowy jej rozpatrzenia.
3. Osobą uprawnioną do złożenia reklamacji jest Zleceniodawca.
4. Reklamacja powinna zawierać:
a) dane identyfikujące podmiot składający reklamację, b) dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, c) kwotę roszczenia. d) Zlecenie Spedycyjne, e) Dokument Przewozowy wraz z odpowiednim wpisem o szkodzie, f) protokół szkody podpisany przez kierowcę i odbiorcę przesyłki,  g) dokumentację fotograficzną szkody sporządzoną jeszcze przed rozładunkiem przesyłki (fotografia powinna obejmować jednocześnie szkodę w przesyłce  oraz numer rejestracyjny pojazdu, na którym przesyłka ta jest załadowana), h) dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia, w tym w szczególności faktury handlowe z miejsca odbioru.
5. Spedytor zastrzega sobie prawo do wezwania osoby składającej reklamacje  do uzupełnienia danych i dokumentów podanych w reklamacji. Uczynienie zadość temu wezwaniu powinno nastąpić w terminie 7 dni od momentu wezwania podmiotu reklamującego. W przypadku bezskuteczności tego wezwania, Spedytor zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji.
6. Złożenie reklamacji nie ma wpływu na wymagalność wynagrodzenia Spedytora i żądania przez niego zwrotu wydatków, a Zleceniodawca nie będzie miał prawa do wstrzymania się z ich wypłatą, ani dokonywania ich potrąceń.
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dane identyfikujące Podwykonawcę oraz Przewoźnika, jak również treść umowy zawartej przez Spedytora z Podwykonawcą oraz Przewoźnikiem, stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa Spedytora podlegającą zachowaniu w poufności przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca zobowiązuje się do powstrzymania od przekazywania, ujawniania  lub samodzielnego wykorzystywania tych informacji, a w szczególności zobowiązuje  się do niewysyłania zleceń, zapytań ani podejmowania innych formy kontaktu  z Podwykonawcą oraz Przewoźnikiem i podmiotami powiązanymi z nimi osobowo  lub kapitałowo, przez okres 1 roku od daty załadunku przesyłki, pod rygorem kary umownej w kwocie 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) euro.
2. Wszelkie Spory między Spedytorem a Zleceniodawcą związane z wykonywaniem Umowy Spedycji, jeżeli nie zostaną rozstrzygnięte na drodze reklamacji, należeć będą do kognicji Sądu właściwego dla siedziby Spedytora.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą mieć przepisy umów międzynarodowych i Kodeksu cywilnego.